Trung tâm VH, TT - TT Bảo Yên

Ban Tổ chức, Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thứ năm - 11/01/2024 21:07
Vừa qua, Ban Tổ chức, Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Chuyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Xuân Nhẫn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Trần Trọng Thông, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Công Tư, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy; Lãnh MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc.

 

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe Ban Tổ chức, UBKT Huyện ủy báo cáo kết quả công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ, kiên quyết của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, Ban tổ chức Huyện ủy đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác Tổ chức xây dựng Đảng. Theo đó, đã tham mưu ban hành Kế hoạch số 203-KH/HU, ngày 05/01/2023 về phát triển đảng viên năm 2023; Kế hoạch số 209-KH/HU, ngày 09/02/2023 về việc triển khai thực hiện Đề án số 18-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về “xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý các cấp tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025”;  Đề án số 09-ĐA/HU ngày 09/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp và nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên giai đoạn 2020 - 2025" năm 2023; Kế hoạch số 212-KH/HU, ngày 13/02/2023 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ 2023; Kế hoạch số 243-KH/HU ngày 17/5/2023 thực hiện Chương trình hành động số 208-CTr/TU, ngày 12/4/ 2023 của Tỉnh ủy Lào Cai triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới… Đồng thời xây dựng Chương trình công tác năm 2023; chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Tổ chức Huyện ủy. 
Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo thực hiện việc sáp nhập, giải thể, chia tách, sắp xếp tổ chức cơ sở đảng đảm bảo đúng quy định. Đến nay, 207/207 chi bộ thôn, bản, tổ dân phố có chi bộ độc lập = 100%; 205/207 chi bộ thôn, bản, tổ dân phố có từ 05 đảng viên trở lên = 99%; 188/207 chi bộ thôn bản, tổ dân phố có chi uỷ = 91,3%. 
Công tác củng cố cơ sở đảng và phát triển đảng viên mới được quan tâm thực hiện tốt. Năm 2023, có 305 quần chúng ưu tú học lớp nhận thức về Đảng, trong đó có 112 quần chúng là đoàn viên, thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2024, 208 đồng chí học lớp Đảng viên mới; kết nạp được 208 đảng viên, bằng 104% mục tiêu Nghị quyết năm 2023 của BCH Đảng bộ huyện và mục tiêu Đề án số 09-ĐA/HU, chuyển đảng chính thức cho 124 đồng chí. 
Công tác khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên trong thời gian qua có nhiều đổi mới, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng được chú trọng. Công tác xét tặng Huy hiệu Đảng, cấp, phát thẻ đảng, kiểm tra thẻ đảng viên được triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định. Việc trao tặng Huy hiệu Đảng được tổ chức đảm bảo không quá 01 tuần so với các ngày lễ lớn, tổng số Huy hiệu Đảng năm 2023 đã tiến hành trao tặng là 116 huy hiệu, trong đó: 75 năm tuổi đảng 02 đồng chí; 60 năm tuổi Đảng 12 đồng chí; 55 năm tuổi Đảng 40 đồng chí (01 đồng chí truy tặng); 50 năm tuổi Đảng 04 đồng chí; 45 năm tuổi Đảng 14 đồng chí (01 đồng chí truy tặng); 40 năm tuổi Đảng 26 đồng chí; 30 năm tuổi Đảng 18 đồng chí. Thực hiện quy trình làm thẻ đảng viên mới cho 124 đồng chí.
Công tác giới thiệu sinh hoạt đảng, quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên, hồ sơ đảng viên được thực hiện thường xuyên, đúng quy trình, bảo đảm đầy đủ, chính xác. Công tác bổ nhiệm, tuyển dụng, bố trí sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện theo quy định. Công tác quy hoạch cán bộ đảm bảo đúng với quy trình của hướng dẫn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và đạt được hiệu quả, chất lượng. Việc thực hiện chế độ, chính sách cán bộ đảm bảo theo đúng quy định…

 Năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng trong Đảng bộ huyện nghiên cứu và vận dụng có hiệu quả các nghị quyết, quy định, quyết định, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát. Ngay từ đầu năm, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tham mưu xây dựng, ban hành kế hoạch lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy; xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên năm 2023 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Cấp ủy các cấp đã chỉ đạo UBKT các cấp đã chủ động, tích cực thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp uỷ giao. Trong năm 2023, Cấp ủy, UBKT Huyện ủy đã thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 04 tổ chức đảng và 02 đảng viên; UBKT đảng ủy cơ sở giám sát 60 chi bộ cơ sở và 60 đảng viên. Cấp uỷ các cấp đã thi hành kỷ luật 16 đảng viên với hình thức: Khiển trách 15, cảnh cáo 01; Xử lý bằng hình thức xóa tên 07 đảng viên
 thi hành kỷ luật đối với 07 đảng viên, trong đó khiển trách 01, cảnh cáo 06. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 07 đảng viên với hình thức: Khiển trách 01, cảnh cáo 06. Tiếp nhận xử lý 22 đơn, qua xem xét đã chuyển 14 đơn đến các cơ quan chức năng, đảng ủy cơ sở xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, 08 đơn xếp lưu không xem xét, giải quyết … Qua kiểm tra đã chỉ ra ưu điểm để tổ chức đảng cấp dưới tiếp tục phát huy, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân để có biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời, chưa phát hiện tổ chức đảng, đảng viên, vi phạm phải xử lý.

 Phát biểu thảo luận tại hội nghị các đại biểu đã phân tích, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác củng cố tổ chức cơ sở đảng, công tác phát triển đảng viên và quản lý cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát; Các đại biểu cũng đưa ra các ý kiến, kiến nghị và nêu các giải pháp trong  công tác Tổ chức xây dựng Đảng  và kiểm tra, giám sát trong năm 2024.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Anh Chuyên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Chuyên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác Tổ chức xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2023. Đồng thời yêu cầu, trong thời gian tới các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI . Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện đúng Quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và cấp ủy cấp trên về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, của chi bộ, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của tổ chức đảng và đảng viên. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Tăng cường công tác chỉ đạo cấp uỷ cơ sở thực hiện tốt Quy định 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị, về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Hưóng dẫn số 26- HD/BTCTW và ban hành Chỉ thị, hướng dẫn mới về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; xây dựng kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị đại hội các cấp. Tiếp tục tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt Quy định của Bộ Chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Các chi, đảng bộ, UBKT các đảng uỷ trực thuộc xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2024. Phát hiện, xem xét, xử lý kịp thời các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng. Thực hiện tốt việc nắm thông tin dưa luận xã hội, giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại trên địa bàn…

Tác giả bài viết: Trọng Điểm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây