Trung tâm VH, TT - TT Bảo Yên

Đảng bộ huyện Bảo Yên nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng

Thứ ba - 10/05/2022 22:19
THBY - Trong những năm gần đây, với việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, Đảng bộ huyện Bảo Yên luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Hiệu quả thu được từ những giải pháp này đã trực tiếp giúp cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, lãnh đạo tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Đảng bộ huyện Bảo Yên hiện có 53 chi, đảng bộ cơ sở (trong đó 24 đảng bộ, 29 chi bộ), 338 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; với  5.266 đảng viên. Trong những năm qua,Ban Thường vụ Huyện ủy  Bảo Yên đã tập trung triển khai quán triệt các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đến các tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ; ban hành các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Đồng thời, Huyện ủy luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến các văn bản của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao nhận thức cho các tổ chức Đảng và đảng viên; tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng cho cán bộ làm công tác kiểm tra cơ sở...

Sau đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Bảo Yên đã kịp thời ban hành các chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm, phân công các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ là trưởng các đoàn kiểm tra, giám sát; kịp thời quán triệt, triển khai và thực hiện các văn bản của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát cho các chi, đảng bộ trực thuộc như: Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 09/12/2021 của Ban Bí thư thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung Ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá”, các quy định, các bộ quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng…. Huyện ủy Bảo Yên đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát về bầu cử, kịp thời đánh giá những ưu điểm, hạn chế khuyết điểm đồng thời đề ra những yêu cầu, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm đối với các đơn vị được trực tiếp giám sát. Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã chủ động, tích cực thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp uỷ giao. Xem xét, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời, đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Đảng; kịp thời giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại và chuyển các cơ quan chức năng giải quyết theo đúng quy định .

KT1
Đoàn kiểm tra họp phân công,nhiệm vụ cho từng thành viên.

Năm 2021, Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát 11/10 tổ chức đảng, 02 đảng viên, đạt 110% so với chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 đề ra. Đối với cấp ủy cơ sở kiểm tra, giám sát 148 tổ chức đảng và 139 đảng viên. Tiếp nhận 22 đơn, trong đó (12 đơn đề nghị, kiến nghị; 10 đơn tố cáo). Qua xem xét đã chuyển 14 đơn đến các chi, đảng bộ, các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; 01 đơn UBKT Huyện ủy xem xét, giải quyết, trả lời theo quy định và người tố cáo đã rút đơn; 01 đơn chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; 06 đơn không giải quyết do đơn phô tô, giấu tên, đơn gửi nhiều nơi không xem xét, giải quyết. Tiếp nhận 10 đơn tố cáo đảng viên, qua xem xét, phân loại: 03 trường hợp chuyển các chi, đảng bộ, cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền; 05 trường hợp lưu đơn (01 đơn giấu tên; 01 trường hợp đơn trùng; 03 đơn các cơ quan chức năng đã xem xét, giải quyết); 01 đơn chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.Kết quả đã giải quyết 05 trường hợp: 01 trường hợp chưa đủ cơ sở để kết luận; 01 trường hợp có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, 01 trường hợp đã giải quyết nhiều lần, không có chứng cứ mới; 02 trường hợp cơ sở đang xem xét giải quyết.Cấp uỷ các cấp và UBKT Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 18 đảng viên với hình thức: Khiển trách 14, chiếm 77,7%; cảnh cáo 02, chiếm 11,1%; cách chức 01, chiếm 5,6%; khai trừ 01, chiếm 5,6% tổng số đảng viên bị kỷ luật. 

KT2
Đoàn kiểm tra Đảng bộ y tế.

Về công tác phòng, chống tham nhũng  Đảng bộ huyện tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, từng bước làm cho cán bộ, đảng viên “không muốn tham nhũng, không thể tham nhũng, không cần tham nhũng”. Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện Bảo Yên  ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND, ngày 08/01/2021 về công tác phòng chống tham nhũng năm 2021. Từ đó, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; triển khai đồng bộ các quy định của pháp luật về phòng ngừa tham nhũng; triển khai các quy định vể kiểm soát tài sản thu nhập; tăng cường sự phát hiện, xử lý kịp các hành vi tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật; pháp huy vai trò, trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác phòng chống tham nhũng.Tăng cường phối hợp, phát huy hiệu quả công tác kiểm tra giám sát; công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử của cơ quan nhà nước nhằm phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời, không có vùng cấm đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực; xử lý ngăn chặn có hiệu quả “tham nhũng vặt” làm cho cán bộ, đảng viên “không dám tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan dân cử, báo chí và Nhân dân đối với công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn huyện. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tiếp tục đổi mới, sáng tạo về tổ chức, hoạt động, nâng cao năng lực của cơ quan tham mưu cấp ủy đảng trong lãnh đạo, thực hiện kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng.

Trong năm 2021, huyện đã tổ chức được 33 cuộc tiếp xúc, đối thoại với 401 ý kiến, kiến nghị, đã giải quyết trực tiếp được 395 ý kiến đạt 98,5%, các ý kiến còn lại đã giao các cơ quan chức năng nghiên cứu trả lời bằng văn bản; Huyện ủy Bảo Yên chỉ đạo UBND huyện và các cơ quan chuyên môn phối hợp tổ chức 04 cuộc tiếp xúc đối thoại trực tiếp với Nhân dân tại các xã Bảo Hà, Vĩnh Yên, Nghĩa Đô, thị trấn Phố Ràng. Qua các cuộc tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân được thông tin kịp thời, sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tình hình phát triển của địa phương, yên tâm lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, tích cực góp công, góp sức xây dựng nông thôn mới. Qua đó, hạn chế đơn thư, khiếu nại, tố cáo đới với tổ chức đảng và đảng viên.

Thời gian tới, cấp ủy các cấp tiếp tục triển khai tốt các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát. Trong đó, nội dung kiểm tra, giám sát sẽ tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm; kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá”; Kết luận số 01 - KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan dân cử, báo chí và trách nhiệm của Nhân dân đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn huyện để củng cố, kiện toàn hoạt động, góp phần làm cho Đảng vững mạnh và trong sạch hơn. Cùng với đó, Huyện ủy cũng sẽ chú trọng chỉ đạo cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 bảo đảm chất lượng, tiến độ; thực hiện hiệu quả các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Tác giả bài viết: Minh Huyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây