Trung tâm VH, TT - TT Bảo Yên

Thành quả từ việc Học và làm theo Bác ở Bảo Yên

Thứ năm - 10/06/2021 04:02
THBY - Có thể khẳng định rằng, trong 5 năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Bảo Yên đã và đang đi vào nền nếp. Việc học và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn đã có những đóng góp xứng đáng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh địa phương.
Đảng ta xác định “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ CHí Minh” là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chính đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ  cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Quán triệt sâu sắc mục đích ý nghĩa tầm quan trọng của Chị thị 05, ngay sau khi Tỉnh ủy Lào Cai ban hành các văn bản chỉ đạo việc học tập và làm theo Bác, Huyện ủy Bảo Yên đã chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức thực hiện các yêu cầu về học tập và làm theo Bác; bổ sung đưa các nội dung thực hiện việc học tập và làm theo Bác vào chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị Quyết của cấp ủy, gắn việc thực hiện Chỉ thị 05, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tổ chức triển khai, quán triệt, học tập ác chuyên đề toàn khóa và hằng năm cho đông đảo đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên, quần chúng Nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. 
THỊ TRẤN PHỐ RÀNG
Một góc thị trấn Phố Ràng.

Trong thời gian qua, Đảng bộ huyện Bảo Yên đã cụ thể  hóa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  bằng những việc làm cụ thể gắn với tình hình, điều kiện thực tiễn của từng địa phương.  Học và làm theo Bác về nêu gương tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu nói đi đôi với làm, xây dựng tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên, cán bộ, xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân…Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Bảo Yên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viện và Nhân dân, góp phần quan trọng làm ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, anh ninh trên địa bàn huyện. Niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục được tăng cường. 100% các cơ quan, đơn vị đã xây dựng và ban hành được chuẩn mực đạo đức, đồng thời khái quát thành khẩu hiệu ngắn gọn, thiết thực để tổ chức thực hiện. Nội dung chuẩn mực bám sát vào 07 yêu cầu trong Quy định của Tỉnh ủy, trong đó, nhiều cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa chuẩn mực chung thành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp riêng phù hợp với đặc thù của lĩnh vực, ngành, đơn vị để tổ chức thực hiện. 100% các đơn vị, cán bộ, đảng viên đã bổ sung nội dung kiểm điểm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào bản kiểm điểm cuối năm.

Phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo Bác đã tạo niềm tin và khí thế mới. Toàn huyện đã xuất hiện thêm nhiều tấm gương người tốt, việc tốt bằng những việc làm bình dị, nhân văn và có sức lan tỏa lớn.  Qua 5 năm thực hiện, cấp huyện đã biểu dương, khen thưởng cho 31 tập thể và 41 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; bình xét, công nhận và ghi danh 235 mô hình, tập thể và 235 cá nhân điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo lời Bác. Giới thiệu và được Tỉnh ủy công nhận 8 mô hình, cách làm hiệu quả và đưa vào sách “Những tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai (2016 - 2018)” 3 mô hình, 2 tập thể, 1 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác như: Mô hình thắng sáng đường quê, mô hình xây dựng bể thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật, mô hình trường học gắn với thực tiễn…. Các chi, đảng bộ trực thuộc đã bình xét, “ghi danh” trên 250 tập thể, 400 cá nhân trong học tập và làm theo lời Bác.
Hồ Pho Rang
Công trình tiểu công viên Đền Phúc Khánh, thị trấn Phố Ràng.
Từ một huyện miền núi còn nhiều khó khăn, đến nay huyện Bảo Yên đã có bước phát triển mới về mọi mặt. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Kết thúc năm 2020, 15/15 chi tiêu Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyên tiếp tục duy trì đạt 13,35%; giá trị sản phẩm trên 1ha đất canh tác đạt 75 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 126 tỷ đồng, bằng 132,9% dự toán tỉnh giao. Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Bảo Yên, tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của toàn xã hội với con số trên 18,4 tỷ đồng, trong đó trên 3,6 tỷ đồng tiền mặt, trên 99 nghìn m2 đất, trên 42 nghìn ngày công lao động. Phát huy vai trò chủ thể của mình, người dân trên địa bàn toàn huyện từng bước phát huy tính năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế. Từ đó chất lượng các mô hình cũ được nâng lên. Các mô hình mới tiếp tục được hình thành và phát triển. Với những nỗ lực đó, năm 2020 huyện Bảo Yên đã có 01 xã đạt chuẩn NTM; 09 xã đạt được từ 10-15 tiêu chí; số tiêu chí bình quân trên xã đạt 14,88 tiêu chí/xã. Duy trì và phát triển 19 HTX trên địa bàn. Các HTX đã và đang đi vào hoạt động có hiệu quả, hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Công tác an sinh xã hội được chú trọng thực hiện có hiệu quả. Đã thực hiện xóa 150 nhà tạm, dột nát đạt 100%KH. Tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững, không xảy ra các hoạt động phá hoại, chống đối Đảng, chính quyền; không xảy ra các vụ việc nghiêm trọng.

Cùng với phát triển kinh tế, xã hội, một trong những nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong cả nhiệm kỳ 2020-2025, được huyện Bảo Yên đặc biệt quan tâm chú trọng quan tâm thực hiện. Đó việc  đầu tư môi trường sống cho người dân đô thị và người dân nông thôn. Việc làm khởi động cho nhiệm kỳ mới đã và đang được huyện thực hiện. Đó là việc thành lập các tiểu khu công viên, khu vui chơi giải trí dành cho người dân, đặc biệt là đối tượng người già, trẻ em, thanh thiếu niên. Hiện nay, huyện đã và đang tiến hành đầu tư xây dựng các tiểu công viên tại khu vực trung tâm thị trấn Phố Ràng, Bảo Hà. Trong đó khu vực trung tâm thị trấn đang được đầu tư xây dựng 4 tiểu công viên, khu vui chơi giải trí. Với những dụng cụ vui chơi cơ bản, đáp ứng nhu cầu giải trí, vui chơi, thể dục cho người dân.  Mở ra diện mạo đô thi mới cho khu vực trung tâm huyện. Tiêu biểu đã khánh thành Công trình tiểu công viên khu vực sân Đền Phúc Khánh, tiểu công viên Nguyễn Tất Thành. Tiến tới, Huyện Bảo Yên tiếp tục đầu tư các tiểu công viên tất cả các xã trên địa bàn. Đối với xã Bảo Hà quy hoạch từ 1-2 điểm để đầu tư khu vui chơi giải trí. Phấn đấu đến năm 2025, thì 70% các xã còn lại quy hoạch đầu tư xây dựng các tiểu khu công viên. Đây chính là một trong những điểm nhấn của huyện Bảo Yên. Với quan điểm được xác định: Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng, nhân dân cùng chung tay ủng hộ để đầu tư các thiết bị, dụng cụ luyện tập, thể dục thể thao cần thiết. Nhằm tạo ra những diện mạo mới cho khu vực nông thôn, nâng cao sự hưởng thụ của người dân.

Để việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện tiếp tục đi vào nền nếp, thực chất hơn nữa, Đảng bộ huyện Bảo Yên tiếp tục phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trước tiên là trong nội bộ tổ chức Đảng đến khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đồng thời, chủ động sáng tạo, sâu sát hơn trong công tác lãnh, chỉ đạo, tổ  chức thực hiện, đưa việc học và làm theo Bác thực sự trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, tự giác, thống nhất giữa nói và làm. Lựa chọn khâu trong tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, tạo bước đột phá mới trong học và làm theo Bác. 

Tác giả bài viết: Hồng Thuận

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây