Trung tâm VH, TT - TT Bảo Yên

Bảo Yên sau 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững

Thứ năm - 27/10/2022 23:51
Thời gian qua, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các hoạt động văn hóa, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của nhân dân các dân tộc trong tỉnh nói chung và trong huyện nói riêng, và từng bước bài trừ, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu gây ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện. Các cấp ủy, chính quyền cơ sở, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn đã nhận thức rõ được tầm quan trọng của văn hóa trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững.
Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU, ngày 27/8/2021 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững. Huyện ủy Bảo Yên đã xây dựng, ban hành Kế hoạch số 115-KH/HU về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 - NQ/TU về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững trên địa bàn huyện Bảo Yên, đồng thời phân công nhiệm vụ cho từng ngành phụ trách triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch; tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết (18 điểm cầu) tới toàn thể cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ huyện tới cơ sở. Các cơ quan đơn vị, các tổ chức, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn, doanh nghiệp đã tổ chức triển khai, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết theo từng lĩnh vực phụ trách phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị mình, nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong giai đoạn mới. Việc triển khai thực hiện xây dựng con người Bảo Yên phát triển toàn diện, có nếp sống văn hóa, văn minh hiện đại gắn với hội nhập, giữ gìn bản sắc truyền thống văn hóa được quan tâm chỉ đạo thực hiện. 
Trống hội Âm vang Bảo Hà
Trống hội Âm vang Bảo Hà.
Huyện Bảo Yên thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, giáo dục về truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc, những giá trị chuẩn mực đạo đức, lối sống tốt đẹp của con người Việt Nam. Xây dựng con người Bảo Yên có tinh thần yêu nước, tự cường, đoàn kết, có ý chí vươn lên trong cuộc sống, thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, phấn đấu vì lợi ích chung, có lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, cần kiệm, trung thực, nhân nghĩa, tôn trọng kỷ cương phép nước, quy ước của thôn bản, có ý thức bảo vệ và cải tạo môi trường sinh thái, lao động chăm chỉ có lương tâm nghề nghiệp, có kỷ luật, có kỹ thuật sáng tạo, năng xuất cao. Các cơ quan ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn và các trường học cũng đã thành lập các câu lạc bộ thơ ca, đội xung kích tập hợp được đông đảo mọi người, mọi thành phần tham gia, tạo nên một sân chơi sinh hoạt văn hóa bổ ích. Đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ đảng viên, cán bộ công chức, viên chức đã được cải thiện rõ rệt, có bước phát triển. Huyện Bảo Yên đã nghiên cứu xuất bản 01 cuốn sách Bảo Yên mạch nguồn chảy mãi và sáng tác 03 bài hát về Bảo Yên: Bảo Yên thênh thang phố mùa Xuân; Bên dòng Nậm Luông em hát; Bảo Yên hẹn anh mùa Xuân về. Qua đó, Phát huy vai trò của văn học nghệ thuật trong việc bồi dưỡng tình cảm và khát vọng của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Tiết mục múa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Dao của Đội văn nghệ xã Bảo Hà
Tiết mục múa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Dao của Đội văn nghệ xã Bảo Hà.
Trong xây dựng môi trường văn hóa, nếp sống văn hóa văn minh, hiện đại giàu bản sắc. Huyện Bảo Yên tích cực chỉ đạo các cơ quan đơn vị, trường học, UBND các xã, thị trấn và các doanh nghiệp xây dựng nội quy, quy chế làm việc gắn với môi trường văn hóa lành mạnh và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 06 và các Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của tỉnh. Thực hiện cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; nâng cao hiệu quả các hoạt động ngăn chặn, phòng, chống đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực trong mỗi cơ quan, đơn vị. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động. Việc triển khai thực hiện hương ước, quy ước đã được quan tâm,bước đầu đem lại hiệu quả tích cực. 100% các thôn, bản, tổ dân phố đã xây dựng hương ước, quy ước, các hương ước, quy ước. Toàn huyện, đã xây dựng 16 câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình tại các xã: Điện Quan, Long Khánh, Xuân Hòa, Việt Tiến, Vĩnh Yên, Bảo Hà, Minh Tân… và nhân rộng Đề án Tuyên truyền Giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam tại xã: Xuân Thượng; Điện Quan, Lương Sơn, Thượng Hà, Nghĩa Đô. Việc triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội đạt nhiều kết quả quan trọng. Trên 90% số đám cưới, đám tang thực hiện nếp sống văn minh, đúng quy ước, hương ước, các lễ hội được tổ chức đúng quy định, qua đó góp phần giữ gìn và phát huy tốt các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
Ký cam kết thực hiện các quy định về phòng, chống tảo hôn, hôn nhận cận huyết, phụ nữ sinh con trước 18 tuổi
Ký cam kết thực hiện các quy định về phòng, chống tảo hôn, hôn nhận cận huyết, phụ nữ sinh con trước 18 tuổi.
Trong xây dựng văn hóa trong chính trị, văn hóa trong kinh tế. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 (Khóa XII, Khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự suy thoái” trong nội bộ cơ quan. Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu của các cơ quan, tổ chức, đội ngũ những người làm công tác giáo dục, cán bộ lãnh đạo quản lý văn hóa, những người có tầm ảnh hưởng quan trọng trong cộng đồng và xã hội.
Thi đẩy gậy tại Lễ hội Đền Bảo Hà năm 2022
 
Múa gậy sênh tiền điệu múa cổ độc đáo của dân tộc Mông được lưu truyền
Chợ đêm xã Nghĩa Đô là không gian văn hóa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Tày
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế, du lịch bền vững trên địa bàn huyện.
Trong nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; phát huy giá trị tốt đẹp trong văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo. Huyện Bảo Yên đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 08/7/2019 về xây dựng và phát triển du lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên giai đoạn 2019-2025 và định hướng đến năm 2030; Đề án số 05/ĐA-HU, ngày 09/12/2020 của Huyện uỷ Bảo Yên về phát triển du lịch tâm linh và du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn giá trị văn hoá truyền thống các dân tộc huyện Bảo Yên, giai đoạn 2020-2025 và thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, kế hoạch về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế, du lịch bền vững trên địa bàn huyện. Kết quả, đã xây dựng được 03 nhà văn hóa thôn bản theo kiến trúc nhà sàn truyền thống tại bản Mường Kem, Nà Luông, Bản Hốc xã Nghĩa Đô nhằm lưu giữ, bảo tồn nét văn hóa đặc sắc dân tộc Tày địa phương phục vụ công tác phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn. Thành lập và duy trì hoạt động Câu lạc bộ hát then – đàn tính xã Vĩnh Yên, Câu lạc bộ Văn hóa dân gian xã Nghĩa Đô, Câu lạc bộ Hát Then xã Nghĩa Đô nhằm truyền dạy và bảo tồn các nghi lễ, làn điệu then và các trò chơi dân gian đặc sắc của địa phương; khôi phục một số nghề truyền thống: Đan lát, Dệt,... trò chơi dân gian: Đánh Yến, Gánh nước,..., lễ hội truyền thống: Xuống Đồng, Hội Cốm,... tại xã Nghĩa Đô, Việt Tiến, Cam Cọn, Bảo Hà,....
Đến nay, toàn huyện có 183 đội, nhóm văn nghệ, câu lạc bộ thơ, câu lạc bộ thể thao,... Cùng với đó, huyện Bảo yên đã tây dựng kế hoạch triển khai một số hoạt động văn hóa, văn nghệ và lễ hội nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch tâm linh trên địa bàn huyện, một số hoạt động tạo động lực phát triển du lịch bền vững như: Tuần Văn hóa du lịch; Lễ hội Đền Bảo Hà; Ngày hội đua mảng trên Sông Chảy; Hội Cốm xã Việt Tiến, xã Nghĩa Đô,...
Mô hình Câu lạc bộ hát then dân tộc Tày phục vụ phát triển du lịch gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới tại xã Nghĩa Đô
Ra mắt mô hình Câu lạc bộ hát then dân tộc Tày phục vụ phát triển du lịch gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới tại xã Nghĩa Đô.
Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhân dân, đảm bảo các tôn giáo thực hiện bình thường trên cơ sở tôn trọng pháp luật, thực hiện nhất quán chính sách Đại đoàn kết dân tộc, hướng thiện trong tôn giáo, đồng thời tuyên truyền giáo dục bài trừ các biểu hiện mê tín dị đoan; chống việc lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng thực hiện ý đồ xấu.
 
Ngày hội đua mảng trên sông Chảy Hào khí trận Phố Ràng lần thứ Nhất, năm 2022
Ngày hội đua mảng trên sông Chảy Hào khí trận Phố Ràng lần thứ Nhất, năm 2022.
Từng bước tạo dựng, hình thành sản phẩm văn hóa đặc trưng Bảo Yên. Huyện Bảo Yên đã thực hiện điều chỉnh quy hoạch tổng thể quần thể di tích Đền Bảo Hà gắn với quy hoạch chung đô thị Bảo Hà - Tân An. Từ đó làm căn cứ triển khai dự án trùng tu, tôn tạo một số hạng mục tại di tích lịch sử Đền Bảo Hà kết hợp với các dự án tôn tạo các di tích tâm linh trên địa bàn huyện. Cùng với đó, đã triển khai xây dựng kế hoạch triển khai một số hoạt động văn hóa, văn nghệ và lễ hội nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch tâm linh trên địa bàn huyện. Ngoài ra, trong năm 2021, 2022 huyện cũng chỉ đạo triển khai một số hoạt động văn hóa gắn với Lễ hội Đền Phúc Khánh, Lệ hội Đền Long Khánh, Lễ hội đền Nghĩa Đô, Lễ hội đền Bảo Hà, Lễ hội Cốm Nghĩa Đô và Việt Tiến,... nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc kết hợp với các nghi thức tâm linh tại các di tích của địa phương quản lý. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa gắn liền với sự phát triển kinh tế xã hội và thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam trên địa bàn huyện Bảo Yên. Chú trọng phát triển các lĩnh vực quảng cáo, nghệ thuật biểu diễn, nhiếp ảnh và triển lãm, du lịch văn hóa,...
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện qua các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm ra mắt cuốn sách Bảo Yên Mạch nguồn chảy mãi
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện qua các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm ra mắt cuốn sách "Bảo Yên - Mạch nguồn chảy mãi".
Tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá giới thiệu hình ảnh văn hóa, con người Bảo Yên qua các Chương trình, Kế hoạch hoạt động đối ngoại của huyện.Các chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao lớn được tổ chức góp phần quảng bá hình ảnh và văn hóa con người Bảo Yên và tuyên truyền trực quan nhân kỷ niệm các ngày lễ của đất nước, của địa phương, tổ chức các chương trình văn nghệ chào mừng các sự kiện chính trị của huyện, của đất nước.
Đền Bảo Hà là di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng đã được huyện Bảo Yên xác định là trung tâm trong hành trình du lịch tâm linh của địa phương
Đền Bảo Hà là di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng đã được huyện Bảo Yên xác định là trung tâm trong hành trình du lịch tâm linh của địa phương
Có thể nói, từ việc tập trung đầu tư các nguồn lực cho việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển, những tập quán tốt đẹp phù hợp với văn hóa con người Bảo Yên của từng dân tộc từng bước được phát huy, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia xây dựng và hưởng thụ nền văn hóa mới đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững.

Tác giả bài viết: Trọng Điểm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây