Trung tâm VH, TT - TT Bảo Yên

Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện các chương trình MTQG; 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai

Thứ sáu - 28/07/2023 20:04
Ngày 28/7/2023, Huyện ủy Bảo Yên tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện các chương trình MTQG; 02 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Tỉnh ủy Lào Cai về chiến lược sản xuất nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 06 tháng đầu năm thực hiện Chỉ thị số 07 của Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Yên về nâng cao chất lượng nhà ở chưa đạt chuẩn trên địa bàn huyện và kế hoạch xử lý các trường hợp xây dựng công trình trên đất chưa phù hợp với mục đích được giao năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Anh Chuyên - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Xuân Nhẫn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Trần Trọng Thông - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan ban, ngành của huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn.

anh tin bai
Đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Anh chuyên nhấn mạnh: Đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch giai đoạn 2021-2025, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiệu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Là dịp để đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được trong việc triển khai, thực hiện các Chương trình, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của huyện; chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân của những tồn tại, để từ đó đề ra những giải pháp, biện pháp, nhiệm vụ cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trọng năm 2023 và giai đoạn 2023-2025. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các thành viên các Ban chỉ đạo, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn, khách quan, thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung, vấn đề nêu trong các báo cáo. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, bài học, cách làm; đề xuất những những nhiệm, giải pháp cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. 

anh tin bai
Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Trong 03 Chương trình MTQG giai đoạn thì Bảo Yên thuộc đối tượng thủ hưởng cả 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Được hưởng Chính sách từ nghị quyết 10 của BTV Tỉnh ủy và các chính sách của HĐND tỉnh trong phát triển các cây con chủ lực, các cây trồng tiềm năng. Đây là một chủ trương lớn, sự quan tâm của Đảng và nhà nước có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đặc biệt là đối với nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Tổng kinh phí thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 là 840.857 triệu đồng. Vốn đầu tư: 440.284 triệu đồng, vốn sự nghiệp: 400.573 triệu đồng. Ngân sách trung ương: 466.554 triệu đồng, ngân sách địa phương: 374.321 triệu đồng. Thực hiện giai đoạn 2022-2023: Tổng kế hoạch vốn được giao là 228.325 triệu đồng. Vốn đầu tư 146.657 triệu; Vốn sự nghiệp: 81.668 triệu đồng. Tổng số danh mục đầu tư là 97 danh mục, đã khởi công mới 82/97 danh mục. Giải ngân vốn đầu tư đạt 87.785/146.657 triệu đồng, bằng 59% kế hoạch vốn giao. Giải ngân vốn sự nghiệp: 7.501/81.668 triệu đồng, bằng 9% dự toán giao.

Về thực hiện Nghị quyết số 10 của BTV Tỉnh uỷ về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được huyện Bảo Yên và các địa phương trên địa bàn huyện quán triệt và triển khai thực hiện, mang đến sức bật mới cho nông nghiệp Bảo Yên - ngành kinh tế quan trọng, có ảnh hưởng đến đời sống nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. Trong tổng số 14 mục tiêu Nghị quyết, tính đến thời điểm hiện tại có 01 chỉ tiêu đạt và vượt 100% MTNQ; 04 chỉ tiêu đạt từ đạt 70 đến dưới 100% MTNQ; 01 chỉ tiêu đạt trên 50% MTNQ; 08 chỉ tiêu đạt dưới 50% MTNQ; trong đó, cây Chè: diện tích 564,8 ha/800 ha, đạt 70,06% MTNQ. Sản lượng năm 2022 đạt 3.300 tấn/7212 tấn, đạt 45,8% MTNQ, cây Chuối: diện tích 256/400 ha, đạt 64% MTNQ, sản lượng năm 2022 đạt 4.800 tấn, lũy kế tại thời điểm báo cáo đạt 7.100 tấn, đạt 47,3% MTNQ; cây Quế diện tích 24.900/25.000 ha, đạt 99,6% MTNQ. Dự kiến tháng 8/2023, hoàn thành cấp chứng nhận 5.00 ha Quế hữu cơ, đạt 10% MTNQ; cây Dâu tằm diện tích 16,3/500 ha đạt 3,3% MTNQ; cây Hồng không hạt diện tích 142,1/300 ha đạt 47,4% MTNQ; cây Thanh Long diện tích 46,1/200 ha đạt 23,05%. MTNQ; chăn nuôi lợn tổng đàn 33.500/100.000 con đạt 33,5% MTNQ. chăn nuôi Gà đồi tổng đàn thực hiện 490.000/1 triệu con, đạt 49% MTNQ; Vịt bầu tổng đàn 42.000/150.000 con, đạt 28% MTNQ.

anh tin bai
Lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Chủ trì thảo luận tại hội nghị.

Đối với nâng cao chất lượng nhà ở chưa đạt chuẩn trên địa bàn huyện và kế hoạch xử lý các trường hợp xây dựng công trình trên đất chưa phù hợp với mục đích được giao năm 2023. Tính từ 01/01/2023 đến hết ngày 20/7/2023 trên địa bàn toàn huyện đã giải quyết, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất 82 trường hợp đạt 20,50% KH huyện giao.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến công tác phân bổ kế hoạch vốn và giải ngân nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, khó khăn trong công tác giải ngân; giải pháp tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện; Giải pháp thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tiến độ chương trình xây dựng Nông thôn mới…

anh tin bai
Đồng chí Nguyễn Anh Chuyên - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Anh Chuyên yêu cầu: Ban Chỉ đạo các cấp khẩn trương tổ chức quán triệt và thống nhất các nội dung cần thiết triển khai tại địa phương, đảm bảo tính chủ động, kịp thời, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu của chương trình. Đồng thời, yêu cầu từng thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã phải nắm chắc các quy định, yêu cầu tại các Nghị quyết, quyết định, thông tư và các văn bản hướng dẫn khác của Trung ương và của tỉnh. Việc xây dựng kế hoạch triển khai hàng năm phải hết sức cụ thể, rõ ràng, chi tiết theo từng nội dung; phân công nhiệm vụ, lộ trình thực hiện; phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; gắn liền trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương; người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Chủ động nghiên cứu nắm rõ các quy định, hướng dẫn của từng dự án, tiểu dự án thành phần; các nội dung, nhiệm vụ cụ thể của các Chương trình MTQG. Phát huy vai trò là cơ quan tổng hợp các Chương trình MTQG, chủ động tham mưu cân đối nguồn lực. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ lĩnh vực quản lý nhà nước được giao; chủ động hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung được giao chủ trì theo dõi, thực hiện. Các đơn vị được giao kinh phí thực hiện: Chủ động nghiên cứu các chế độ, chính sách có liên quan để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và đúng quy định.

Tác giả bài viết: Hoàng Huy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây