Trung tâm VH, TT - TT Bảo Yên

Bảo Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thứ sáu - 15/03/2024 02:35
Sáng ngày 15/3, Huyện ủy - UBND huyện Bảo Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Trọng Thông, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Nhất, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo, công chức phụ trách cải cách hành chính, công nghệ thông tin các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; các cơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông; Chủ tịch UBND, công chức phụ trách cải cách hành chính các xã, thị trấn.
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.
Năm 2023, công tác cải cách tổ chức bộ máy tiếp tục được Huyện uỷ, UBND huyện quan tâm chỉ đạo trong đó rà soát sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả; công tác quy hoạch, bổ nhiệm, tuyển dụng được triển khai thực hiện công khai đúng quy trình. Trong năm 2023 đã bổ nhiệm lãnh đạo quản lý cấp phòng 04 người, bổ nhiệm viên chức quản lý trường học: 26 người. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra công vụ gắn với kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hoá công vụ; đổi mới công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện” đối với 17 xã, thị trấn trấn địa bàn huyện nhằm góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính, thân thiện giữa cấp chính quyền với người dân.

Công tác kiểm tra về cải cách hành chính đảm bảo theo quy định và kế hoạch đã đề ra, trong năm 2023 đã kiểm tra toàn diện 08 xã; 02 cơ quan chuyên môn, 02 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện đồng bộ và đang phát huy hiệu quả tốt trong giải quyết thủ tục hành chính. 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp huyện, cấp xã được công khai niêm yết đầy đủ, đúng quy định tại trụ sở các cơ quan, bộ phận Một cửa huyện, cấp xã bằng bản giấy hoặc điện tử, đồng thời đăng tải công khai đầy đủ, thường xuyên, liên tục trên Cổng dịch vụ hành chính công tỉnh Lào Cai, cổng thông tin điện tử của huyện. Kết quả, năm 2023 cấp huyện, cấp xã tiếp nhận và giải quyết 15.860 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó hồ sơ tiếp nhận trên Hệ thống VNPT-Igate 13.707 hồ sơ, hồ sơ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính 2153 hồ sơ. Trong đó đã giải quyết 15.788 hồ sơ, đang giải quyết 72 hồ sơ, hồ sơ quá hạn: 0 hồ sơ. Trong năm 2023 đã tiếp nhận 267.096 văn bản đến. Ban hành 42.556 Văn bản đi, thực hiện ký số 41.316 Văn bản. Tỷ lệ văn bản điện tử cấp huyện được Ký số và xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng đạt 97,98%.

Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ hành chính nói chung của huyện Bảo Yên năm 2023 xếp hạng 2 với tỷ lệ hài lòng đạt 83,11%. Trong đó: Chỉ số hài lòng về yếu tố tiếp cận dịch vụ đạt 83,27%, xếp hạng 3; Chỉ số hài lòng về yếu tố thủ tục hành chính đạt 83,84%, xếp hạng 2; Chỉ số hài lòng về yếu tố công chức giải quyết công việc đạt 81,26%, xếp hạng 3; Chỉ số hài lòng về yếu tố kết quả đạt 85,02%, xếp hạng 2. Chỉ số xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số đứng thứ 2; chỉ số ứng dụng Chữ ký số chuyên dùng sếp thứ Nhất toàn tỉnh với tỉ lệ 97,8%

Việc ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng phát triển, việc trao đổi thông tin, báo cáo từ cơ sở đến huyện, tỉnh và ngược lại kịp thời và nhanh chóng đáp ứng công tác chỉ đạo điều hành của địa phương. Mô hình “Chính quyền thân thiện“ được Huyện uỷ triển khai nhân rộng đến 17 xã thị trấn góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính. UBND huyện thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với cấp huyện: 188 thủ tục hành chính, cấp xã: 95 ủ tục hành chính. Kết quả chi phí tiết kiệm sau khi cắt giảm thời gian giải quyết ủ tục hành chính là: 1.124 lượt hồ sơ tiết kiệm được. 457.022.736 đồng.

Toàn huyện có 555 máy tính và máy tính được kết nối internet băng rộng cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị. 17/17 xã, thị trấn và 207 thôn, bản, tổ dân phố có Tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 800 thành viên. 17/17 trang thông tin điện tử các xã, thị trấn đã bước đầu cập nhật thông tin. Hoàn thành việc triển khai phần mềm Quản lý Văn bản và Hồ sơ công việc, sử dụng Chữ ký số chuyên dùng do Ban cơ yếu Chính phủ cấp đến tất các cả các đơn vị trường học trên địa bàn huyện. 100% các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều sử dụng thiết bị ký số.
Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử 96/96 đạt 100%. Huyện đã đưa 25/25 sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử. Số người dân có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép, ước đạt 50%. Tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử: 82.787 đạt 91%.

Tại hội nghị các đại biểu đã phát biểu tham luận về các nội dung như: công tác chỉ đạo điều hành nhằm nâng cao, chất lượng, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính trên địa bàn huyện Bảo Yên; Nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp tại bộ phận một cửa; Giải pháp thực hiện đồng bộ, hiệu quả trong triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; Nâng cao tỉ lệ cài đặt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 trên địa bàn huyện; giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong ngành giáo dục và đào tạo
Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Trần Trọng Thông phát biểu kết luận hội nghị
Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Trần Trọng Thông phát biểu kết luận hội nghị.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Trần Trọng Thông đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính là một trong 03 đột phá chiến lược được xác định trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, thực hiện đúng và đủ trách nhiệm của người đứng đầu, bám sát các chương trình, kế hoạch, đề án và các quy định hiện hành về cải cách hành chính để triển khai thực hiện, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, với các giải pháp đột phá. Bên cạnh đó, tập trung rà soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách. Tăng cường và nâng cao hiệu quả tương tác giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp nhăm giải quyết kịp thời những ý kiến phản ánh, những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tế. Chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong công tác giải quyết thủ tục hành chính; ưu tiên đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết ủ tục hành chính, tái sử dụng kết quả số hóa và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ giải quyết ủ tục hành chính; thực hiện thực chất việc rà soát, đơn giản hóa ủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến; hoàn thành việc chuyển giao cho doanh nghiệp BCCI thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã; Tập trung xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp công dứn dản lập; trên cơ sở đó, rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức để bố trí, sắp xếp phù hợp, bảo đảm đúng người, đúng việc.

Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho 9 tập thể và 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua cải các hành chính năm 2023.
Khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua cải các hành chính năm 2023
Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua cải các hành chính năm 2023
Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua cải các hành chính năm 2023.

Tác giả bài viết: Trọng Điểm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây